Dorrith en Ruben Sfeerfoto

Tip van de Week

29/11/2023

Houd rekening met interpretatieverschillen in contracten

Bij het opstellen van contracten (zoals bijvoorbeeld koopovereenkomsten en huurovereenkomsten) is de precieze tekst van de bepalingen een belangrijk punt om bij stil te staan. Het gebeurt regelmatig dat verschillende partijen een bepaalde zin op verschillende manieren lezen en interpreteren. Dit kan...

actualiteiten

Tip van de Week

22/11/2023

Situationele arbeidsongeschiktheid hoeft geen belemmering te zijn voor ontslag

Een werknemer kan in beginsel in de eerste twee jaar van zijn ziekte niet worden ontslagen. Geldt dit ook wanneer de arbeidsongeschiktheid verband houdt met een arbeidsconflict (‘situatieve arbeidsongeschiktheid’)? Bij situationele arbeidsongeschiktheid is het opzegverbod wegens ziekte niet van...

Arbeidsrecht

Nieuwsbrief voor overheden

20/11/2023

Recuperatieregeling na harmonisatie van verlofregelingen in de cao

Reeds bestaande lokale vakantie- en verlofregelingen zijn als gevolg van de harmonisatie van het bovenwettelijke verlof in de cao Gemeenten per 1 januari 2023 vervallen. Uit een zaak die is aangespannen door de Ondernemingsraad van de gemeente Veldhoven blijkt dat de cao geen ruimte laat voor...

Arbeidsrecht

Nieuwsbrief voor overheden

20/11/2023

Ontbinding arbeidsovereenkomst BOA’s op grond van wanprestatie

In het ambtenarenrecht namen (en nemen!) de ambtelijke integriteit, de kwalificatie van gedragingen als ‘plichtsverzuim’ en het ambtelijke tuchtrecht een belangrijke plaats in. Als plichtsverzuim wordt gezien de niet-naleving van uit de functie voortvloeiende verplichtingen en andere gedragingen die...

omgevingsrecht

Nieuwsbrief voor overheden

20/11/2023

De stelplicht in het kader van het Didam-arrest: vervolg

Wij schreven eerder in de nieuwsbrief over de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant van 14 maart 2023 (ECLI:NL:RBOBR:2023:997) waarin de vraag centraal stond in hoeverre Didam-bezwaarmakers in een rechterlijke procedure moeten stellen dat zij kwalificeren als een ‘potentiële gegadigde’. De...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

20/11/2023

Huurbeëindiging wegens dringend eigen gebruik door woningcorporatie

Als renovatie of sloop van een woning voornamelijk gebaseerd is op stedenbouwkundige, sociaaleconomische, of volkshuisvestelijke doelen, dan kan de verhuurder de huurovereenkomst met de huurder beëindigen wegens dringend eigen gebruik. Er behoeft daarvoor geen disbalans te bestaan tussen de kosten...

omgevingsrecht

Nieuwsbrief voor overheden

20/11/2023

Omgevingsdialoog

Onder de Omgevingswet worden bestuursorganen gestimuleerd om (tijdig) aandacht aan participatie te besteden. Er bestaat een kennisgevings- en motiveringsplicht op grond waarvan bestuursorganen participatie moeten organiseren. Tegen die achtergrond kan het uitblijven van participatie onder...

omgevingsrecht

Nieuwsbrief voor overheden

20/11/2023

Geluidshinder van een jacuzzi bij de buren

Op 18 september 2023 heeft de rechtbank Gelderland een uitspraak gedaan over geluidshinder van een jacuzzi bij de buren. Het beroep wordt door de rechtbank gegrond verklaard, omdat het college onvoldoende heeft gemotiveerd waarom sprake is van een overtreding van artikel 4:6 Algemeen plaatselijke...

alg bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

20/11/2023

Gebruik van camerabeelden als bewijs voor invordering

De rechtbank Oost-Brabant heeft in een uitspraak van 7 september 2023 overwogen dat in strijd met de AVG en dus onrechtmatig verkregen camerabeelden niet aan de invordering van verbeurde dwangsommen ten grondslag kunnen worden gelegd. Dat is echter niet altijd het geval. In dit geval, waar de...

alg bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

20/11/2023

Gedoogverklaring coffeeshop voortaan appellabel

Op 13 september 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat voortaan bezwaar en beroep mogelijk is tegen een afgegeven gedoogverklaring aan een coffeeshop. Hetzelfde geldt voor de beslissing om een aangevraagde gedoogverklaring te weigeren of een reeds afgegeven...

alg bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

20/11/2023

Functioneel daderschap bij handelen in strijd met bestemmingsplan

Op 25 oktober 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat de eigenaar van een accommodatieschip terecht is aangemerkt als functioneel dader en daarmee als overtreder omdat de verboden gedraging plaatsvond in de sfeer van de rechtspersoon.

alg bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

20/11/2023

Toezegging van de wethouder en het vertrouwensbeginsel

Met enige regelmaat wordt een beroep gedaan op het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht omdat een wethouder een toezegging heeft gedaan dat een bepaalde vergunning wel of niet zou worden verleend. Zo was dit ook in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23...

alg bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

20/11/2023

De belanghebbendheid van de toekomstige eigenaar van een perceel

In een aanvraag om een omgevingsvergunning omschreef de aanvrager zichzelf als “toekomstig eigenaar” van het desbetreffende perceel. Ben je dan (alvast) belanghebbende? En welke documenten moeten worden aangeleverd om dat dan aan te tonen? Hoe zit het ook alweer met (het opschorten van) de...

alg bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

20/11/2023

Verschoonbaarheid van termijnoverschrijdingen

Op 7 september 2023 heeft Advocaat-generaal (AG) Widdershoven een conclusie uitgebracht aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de verschoonbaarheid van termijnoverschrijdingen in bezwaar en beroep. In deze conclusie doet hij suggesties over de wijze waarop in de toekomst met...