Praktijkgebieden
Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Economisch claimrecht

Wanneer is er sprake van een ‘oude eigendomsschool’ als overwogen wordt om toepassing te geven aan het economisch claimrecht van artikel 110 van de Wet op het primair onderwijs? De rechtbank en het Hof verslikken zich in de “enigszins ongelukkige” redactie van de WPO, aldus Procureur-Generaal...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Intrekking verleende natuurvergunning

Volgens de Afdeling is de intrekking van de natuurvergunning onrechtmatig, maar laat de rechtsgevolgen van het besluit in stand. Het voorkomen van een toename in een reeds overbelaste situatie is namelijk een zwaarwegend maatschappelijk belang.

tip van de week 12

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Nieuw juridisch instrument: online gebiedsverbod

Verstoringen van de openbare orde beginnen steeds vaker online. Voorbeelden hiervan zijn de avondklokrellen en de boerenprotesten. Dit is een probleem voor veel gemeenten en de politie. De meeste wetgeving geldt namelijk niet in de online wereld. De Gemeente Almelo heeft als eerste gemeente een...

monument

Tip van de Week

30/11/2022

Kan ik bouwen zonder de partiële bouwvrijstelling?

Begin november zette de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep door de partiële bouwvrijstelling. Vanaf nu moet bij de beoordeling van de effecten van een project voor Natura 2000-gebieden ook weer rekening worden gehouden met de stikstofdepositie in de bouwfase. Dat betekent...

document

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Definitie ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ onder de Woo ingeperkt

Onder de Wet open overheid (Woo), die per 1 mei jl. de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft vervangen, wordt net als onder de Wob bepaald dat geen informatie wordt verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen in documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad.

TipVanDeWeek01

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Verruiming van de Wet Bibob per 1 oktober 2022

De inwerkingtreding van de Wet Bibob (tweede tranche) van 1 oktober 2022 heeft o.a. geleid tot een uitbreiding van de reikwijdte van de Wet Bibob, een verruiming van de bevoegdheden tot informatiedeling tussen overheden (en het LBB) en tot het instellen van een nieuw Bibob-register.

slot

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Krijgt de burgemeester meer bevoegdheden om woningen te sluiten?

Op dinsdag 4 oktober 2022 heeft Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat voorziet in meer bevoegdheden voor de burgemeester om panden te sluiten naar aanleiding van verstoringen van de openbare orde door (de dreiging van) ernstig geweld of...

Huis

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Evenwichtigheid van de sluiting van panden

Sinds de zogenoemde evenredigheidsuitspraken van 2 februari 2022 wordt de evenredigheidstoets ten aanzien van de sluiting van panden op grond van de Opiumwet uitgesplitst in een toets aan de noodzaak en de evenwichtigheid van de sluiting. Uit twee uitspraken van de Afdeling van 31 augustus 2022...

tip van de week 12

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Flitsbezorging wel of geen detailhandel?

Flitsbezorging is tegenwoordig niet meer te missen in de grote steden in Nederland. Sinds de eerste uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 25 februari 2022, hebben verschillende rechtbanken zich uitgelaten over de vraag of flitsbezorging en het daartoe ingericht hebben...

Koe

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Emissiearme stallen hebben toch niet het gewenste effect

Verschillende uitspraken door de Afdeling en het adviesrapport van Johan Remkes laten zien dat er veel ontwikkelingen zijn op het gebied van stikstof. De Afdeling heeft op 7 september 2022 drie uitspraken gedaan over het emissiereducerende effect van emissiearme stallen van melkveehouderijen. De...

Geld

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Afwijzing cultuursubsidie aanvechten blijkt een ‘crime’

De afwijzing van een cultuursubsidie wordt door de bestuursrechter indringend getoetst, maar als de motivering van het besluit –desnoods na aanvulling- voldoende is laat de bestuursrechter dit doorgaans in stand. Het aanvechten van een afwijzing is en blijft een ‘uphill fight’ voor de aanvragende...

TipVanDeWeek01

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Mededeling onbevoegdheid is in beginsel een besluit

De mededeling van een bestuursorgaan in reactie op een aanvraag dat het niet bevoegd is op de aanvraag te beslissen is in beginsel een besluit, tenzij aan het bestuursorgaan geen enkele bevoegdheid is toegekend in het kader van de uitvoering van de uitvoering van de wettelijke regeling waarop het...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Bestemmingsplan laat woningsplitsing toe

Waar een bestemmingsplan geen beperkingen stelt aan het aantal woningen per perceel en ook anderszins geen gebruiksverbod kent ten aanzien van het splitsen van woningen, moet ervan worden uitgegaan dat het is toegestaan om van een uitbreiding van de woning een zelfstandige woning te maken. Het...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Melding kwalificeert als handhavingsverzoek

Onder omstandigheden moet een melding via een door de gemeente daartoe ter beschikking gesteld digitaal meldingsformulier worden gekwalificeerd als een handhavingsverzoek. Een man uit Rotterdam heeft op 3 juli 2018 via de website van de gemeente gemeld dat er op het platte dak achter zijn pand een...