Praktijkgebieden
nieuwsbrief

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Jaarverslag 2022 van de Raad van State: de overheid onder druk

Eind april 2023 publiceerde de Raad van State het jaarverslag over 2022. De belangrijkste conclusie uit dit verslag is dat de overheid onder druk staat als gevolg van (inter)nationale complexe maatschappelijke opgaven. Om maar een paar voorbeelden daarvan te noemen: de oorlog in Oekraïne, de...

nieuwsbrief

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Nieuwe regels geheimhouding decentrale overheden per 1 april 2023

Per 1 januari 2023 is de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur in werking getreden. De bepalingen over geheimhouding voor decentrale overheden zijn op 1 april jl. van kracht geworden. Hierdoor hadden decentrale overheden meer tijd om hun werkprocessen aan te passen.

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Leerlingenvervoer

Appellante is alleenstaande ouder van vier kinderen en werkt in deeltijd. Zij heeft voor haar zoon een aanvraag ingediend voor de bekostiging van leerlingenvervoer van en naar zijn school voor speciaal basisonderwijs. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State laat de afwijzing van deze...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Economisch claimrecht

Wanneer is er sprake van een ‘oude eigendomsschool’ als overwogen wordt om toepassing te geven aan het economisch claimrecht van artikel 110 van de Wet op het primair onderwijs? De rechtbank en het Hof verslikken zich in de “enigszins ongelukkige” redactie van de WPO, aldus Procureur-Generaal...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Intrekking verleende natuurvergunning

Volgens de Afdeling is de intrekking van de natuurvergunning onrechtmatig, maar laat de rechtsgevolgen van het besluit in stand. Het voorkomen van een toename in een reeds overbelaste situatie is namelijk een zwaarwegend maatschappelijk belang.

tip van de week 12

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Nieuw juridisch instrument: online gebiedsverbod

Verstoringen van de openbare orde beginnen steeds vaker online. Voorbeelden hiervan zijn de avondklokrellen en de boerenprotesten. Dit is een probleem voor veel gemeenten en de politie. De meeste wetgeving geldt namelijk niet in de online wereld. De Gemeente Almelo heeft als eerste gemeente een...

monument

Tip van de Week

30/11/2022

Kan ik bouwen zonder de partiële bouwvrijstelling?

Begin november zette de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep door de partiële bouwvrijstelling. Vanaf nu moet bij de beoordeling van de effecten van een project voor Natura 2000-gebieden ook weer rekening worden gehouden met de stikstofdepositie in de bouwfase. Dat betekent...

document

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Definitie ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ onder de Woo ingeperkt

Onder de Wet open overheid (Woo), die per 1 mei jl. de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft vervangen, wordt net als onder de Wob bepaald dat geen informatie wordt verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen in documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad.

TipVanDeWeek01

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Verruiming van de Wet Bibob per 1 oktober 2022

De inwerkingtreding van de Wet Bibob (tweede tranche) van 1 oktober 2022 heeft o.a. geleid tot een uitbreiding van de reikwijdte van de Wet Bibob, een verruiming van de bevoegdheden tot informatiedeling tussen overheden (en het LBB) en tot het instellen van een nieuw Bibob-register.

slot

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Krijgt de burgemeester meer bevoegdheden om woningen te sluiten?

Op dinsdag 4 oktober 2022 heeft Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat voorziet in meer bevoegdheden voor de burgemeester om panden te sluiten naar aanleiding van verstoringen van de openbare orde door (de dreiging van) ernstig geweld of...

Huis

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Evenwichtigheid van de sluiting van panden

Sinds de zogenoemde evenredigheidsuitspraken van 2 februari 2022 wordt de evenredigheidstoets ten aanzien van de sluiting van panden op grond van de Opiumwet uitgesplitst in een toets aan de noodzaak en de evenwichtigheid van de sluiting. Uit twee uitspraken van de Afdeling van 31 augustus 2022...

tip van de week 12

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Flitsbezorging wel of geen detailhandel?

Flitsbezorging is tegenwoordig niet meer te missen in de grote steden in Nederland. Sinds de eerste uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 25 februari 2022, hebben verschillende rechtbanken zich uitgelaten over de vraag of flitsbezorging en het daartoe ingericht hebben...

Koe

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Emissiearme stallen hebben toch niet het gewenste effect

Verschillende uitspraken door de Afdeling en het adviesrapport van Johan Remkes laten zien dat er veel ontwikkelingen zijn op het gebied van stikstof. De Afdeling heeft op 7 september 2022 drie uitspraken gedaan over het emissiereducerende effect van emissiearme stallen van melkveehouderijen. De...