Praktijkgebieden
AvdW

Tip van de Week

12/6/2024

Zorg voor een veilige werkplek en voorkom arbeidsongevallen

Het laatste jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie toont een zorgwekkende toename van het aantal (dodelijke) arbeidsongevallen. Deze trend onderstreept de noodzaak voor werkgevers om blijvend aandacht te schenken aan de werkveiligheid, mede door een up-to-date RI&E en het creëren van een...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

12/6/2024

Ontheffing uit ambt waarnemend burgemeester

In artikel 78, eerste lid, van de Gemeentewet is bepaald dat de commissaris van de Koning in de waarneming van het ambt van burgemeester voorziet als hij dat nodig acht in het belang van de gemeente. Voordat de commissaris daartoe overgaat, hoort hij de raad, tenzij gewichtige redenen zich daartegen...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

12/6/2024

Openbaarmaking boeterapporten

De meervoudige kamer van de rechtbank Midden-Nederland heeft op 7 maart 2024 (ECLI:NL:RBMNE:2024:1545) een interessante uitspraak gedaan over het openbaar maken van rapporten over controles op weekendrust in transportvoertuigen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) (nu: Wet open overheid (Woo)...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

12/6/2024

Belanghebbendheid rechtspersoon

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) oordeelde in een uitspraak van 15 mei 2024 (ECLI:NL:RVS:2024:1983) dat de stichting Farmers Defence Force en de vereniging Farmers Defence Force (hierna gezamenlijk: FDF) geen belanghebbende zijn bij een handhavingsverzoek...

Algemeen bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/4/2024

Vergoeding van bezwaarkosten is niet langer voldoende voor procesbelang

Tot voor kort werd aangenomen dat (uitsluitend) een verzoek om een vergoeding van de kosten in bezwaar met zich bracht dat sprake was van voldoende procesbelang in een beroepsprocedure. Sinds 2 april 2024 is die koers gewijzigd. De Centrale Raad van Beroep (Centrale Raad) oordeelde toen namelijk in...

veiligheid

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Yin Yang: toetsingskader en tijdsverloop in balans

De burgemeester van Roermond besloot in 2017 terecht tot de sluiting van saunaclub Yin Yang op grond van artikel 13b van de Opiumwet, zo oordeelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling)’ in 2019. Het besluit met de daaropvolgende mededeling van de burgemeester...

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Wet Bibob: samenhang en evenredigheid

De weigering van een omgevingsvergunning om een woonwagen te verplaatsen werd door het college van B&W van Helmond geweigerd op grond van de Wet Bibob. Van de vier strafbare feiten die aan die weigering ten grondslag werden gelegd, heeft de rechtbank Oost-Brabant er met toepassing van het zogenoemde...

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

De zoekslag naar Woo-documenten

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 31 januari 2024 een uitspraak gedaan over een besluit tot afwijzing van openbaarmaking van verzochte documenten op grond van de (toen nog geldende) Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). In de uitspraak maakt...

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Omgevingsvergunning van rechtswege kan ook in 2024 nog in werking treden

Op 14 december 2023 werd de rechtbank Midden-Nederland om een voorlopige voorziening gevraagd. Verzoekster had reeds in september 2023 een aanvraag ingediend om een omgevingsvergunning die -volgens haar- met de reguliere voorbereidingsprocedure kon worden voorbereid. Het college van burgemeester en...

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Belanghebbendheid van een bewonersvereniging

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 31 januari 2024 een uitspraak gedaan over de belanghebbendheid van een recent opgerichte bewonersvereniging. Van belang hierbij was volgens de Afdeling dat de bewonersvereniging nog geen feitelijke werkzaamheden had...

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Vaker verschoonbaar

De bestuursrechter zal vaker rekening houden met bijzondere omstandigheden (zoals ziekte of natuurrampen) bij de beoordeling van de verschoonbaarheid van termijnoverschrijdingen. De indiener moet bewijzen dat niet eerder ingediend kon worden, maar rechter en bestuursorgaan moeten daarbij behulpzaam...

alg bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

20/11/2023

Gedoogverklaring coffeeshop voortaan appellabel

Op 13 september 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat voortaan bezwaar en beroep mogelijk is tegen een afgegeven gedoogverklaring aan een coffeeshop. Hetzelfde geldt voor de beslissing om een aangevraagde gedoogverklaring te weigeren of een reeds afgegeven...

alg bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

20/11/2023

Toezegging van de wethouder en het vertrouwensbeginsel

Met enige regelmaat wordt een beroep gedaan op het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht omdat een wethouder een toezegging heeft gedaan dat een bepaalde vergunning wel of niet zou worden verleend. Zo was dit ook in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23...