Praktijkgebieden
veiligheid

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Yin Yang: toetsingskader en tijdsverloop in balans

De burgemeester van Roermond besloot in 2017 terecht tot de sluiting van saunaclub Yin Yang op grond van artikel 13b van de Opiumwet, zo oordeelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling)’ in 2019. Het besluit met de daaropvolgende mededeling van de burgemeester...

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Wet Bibob: samenhang en evenredigheid

De weigering van een omgevingsvergunning om een woonwagen te verplaatsen werd door het college van B&W van Helmond geweigerd op grond van de Wet Bibob. Van de vier strafbare feiten die aan die weigering ten grondslag werden gelegd, heeft de rechtbank Oost-Brabant er met toepassing van het zogenoemde...

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

De zoekslag naar Woo-documenten

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 31 januari 2024 een uitspraak gedaan over een besluit tot afwijzing van openbaarmaking van verzochte documenten op grond van de (toen nog geldende) Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). In de uitspraak maakt...

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Omgevingsvergunning van rechtswege kan ook in 2024 nog in werking treden

Op 14 december 2023 werd de rechtbank Midden-Nederland om een voorlopige voorziening gevraagd. Verzoekster had reeds in september 2023 een aanvraag ingediend om een omgevingsvergunning die -volgens haar- met de reguliere voorbereidingsprocedure kon worden voorbereid. Het college van burgemeester en...

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Belanghebbendheid van een bewonersvereniging

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 31 januari 2024 een uitspraak gedaan over de belanghebbendheid van een recent opgerichte bewonersvereniging. Van belang hierbij was volgens de Afdeling dat de bewonersvereniging nog geen feitelijke werkzaamheden had...

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Vaker verschoonbaar

De bestuursrechter zal vaker rekening houden met bijzondere omstandigheden (zoals ziekte of natuurrampen) bij de beoordeling van de verschoonbaarheid van termijnoverschrijdingen. De indiener moet bewijzen dat niet eerder ingediend kon worden, maar rechter en bestuursorgaan moeten daarbij behulpzaam...

alg bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

20/11/2023

Gedoogverklaring coffeeshop voortaan appellabel

Op 13 september 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat voortaan bezwaar en beroep mogelijk is tegen een afgegeven gedoogverklaring aan een coffeeshop. Hetzelfde geldt voor de beslissing om een aangevraagde gedoogverklaring te weigeren of een reeds afgegeven...

alg bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

20/11/2023

Toezegging van de wethouder en het vertrouwensbeginsel

Met enige regelmaat wordt een beroep gedaan op het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht omdat een wethouder een toezegging heeft gedaan dat een bepaalde vergunning wel of niet zou worden verleend. Zo was dit ook in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23...

alg bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

20/11/2023

De belanghebbendheid van de toekomstige eigenaar van een perceel

In een aanvraag om een omgevingsvergunning omschreef de aanvrager zichzelf als “toekomstig eigenaar” van het desbetreffende perceel. Ben je dan (alvast) belanghebbende? En welke documenten moeten worden aangeleverd om dat dan aan te tonen? Hoe zit het ook alweer met (het opschorten van) de...

alg bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

20/11/2023

Verschoonbaarheid van termijnoverschrijdingen

Op 7 september 2023 heeft Advocaat-generaal (AG) Widdershoven een conclusie uitgebracht aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de verschoonbaarheid van termijnoverschrijdingen in bezwaar en beroep. In deze conclusie doet hij suggesties over de wijze waarop in de toekomst met...

NBO

Blog

9/11/2023

Duurzaamheidsblog 5: duurzaamheid onder de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet – vermoedelijk - in werking. Op dit moment gelden er in Nederland 26 verschillende wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, water, milieu en natuur. Al deze wetten hebben invloed op de fysieke leefomgeving. Het idee achter de Omgevingswet is om alle regels...

Algemeen bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Tot de persoon te herleiden bedrijfsnamen moeten openbaar worden gemaakt

RTL Nederland heeft verzocht om openbaarmaking van inspectierapporten, vragenlijsten en antwoorden die gaan over bij Stichting Skal aangesloten bedrijven. Stichting Skal is in Nederland verantwoordelijk voor het certificeren van biologische bedrijven. De Stichting heeft de inspectierapporten...

omgevingsrecht

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Ruimtelijke financiële bijdrage

Bij besluit van 11 mei 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Beemster geweigerd aan Baetland Vastgoed een omgevingsvergunning te verlenen voor het in strijd met het ter plaatse geldende plan gebruiken van het perceel Prins Maurisstraat 3 in Middenbeemster als parkeerterrein...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Gemeentelijke theaters niet achterstellen

Chassé Theater N.V. heeft subsidie op grond van de TVL (‘Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19’) aangevraagd bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. Voor één kwartaal is subsidie toegekend, maar vervolgens ingetrokken. Voor alle andere kwartalen is de subsidie afgewezen. De...