Groep van Advocaten

Blog

12/11/2020

Dreigend ontslag?

2020 is een jaar waarin veel mensen hun werk (dreigen te) verliezen. Ook u kent ongetwijfeld iemand voor wie dat geldt of misschien staat zelfs uw eigen baan wel op de tocht. Het verliezen van een baan heeft grote gevolgen, zowel emotioneel als financieel.

Nieuwsbericht

12/11/2020

Stagiair(e)s

Ambitieuze rechtenstudenten krijgen bij ons de kans om kennis te maken met de advocatuur. Datzelfde geldt voor enthousiaste MBO-studenten die de secretaresseopleiding volgen. Eén van deze stagiaires is Kim Fraanje. Zij volgt de opleiding Management Assistant op het Scalda in Middelburg en vertelt...

Tip van de Week

11/11/2020

Laat toetsen of de zorgbonus mag worden uitbetaald

Mogelijk hebt u gisteravond om 5 voor 12 nog nét de aanvraag voor de zorgbonus de deur uit gedaan, of hebt u het voorschot al op uw rekening. Brancheorganisaties hebben namelijk opgeroepen voor al het zorgpersoneel de bonus aan te vragen (ook in de hoop op verruiming van de regels). Wees u er echter...

Blog

10/11/2020

blog WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord)

WHOA! Dit klinkt als een uitroep van vreugde, maar niets is minder waar. De coronacrisis heeft een grote impact op onze economie. Onder andere door de door de overheid ingezette steunpakketten is het aantal faillissementen nu nog laag, maar er wordt verwacht dat dit de stilte voor de storm is. De...

Tip van de Week

4/11/2020

Formuleer de tekst van een cao-incorporatiebeding zorgvuldig

Als werkgever kunt u (vrijwillig) aansluiten bij een cao middels een zogenaamd incorporatiebeding. Dit is een beding in de arbeidsovereenkomst van uw werknemers dat bepaalt dat een bepaalde cao van toepassing is. Een incorporatiebeding kan slechts verwijzen naar de op dat moment geldende versie van...

Cursus of seminar

4/11/2020

Besluit risico's zware ongevallen

Met onze voorlichting laten wij BRZO-bedrijven zien dat er – vanuit juridisch perspectief - vaak het nodige is af te dingen op de huidige BRZO-handhavingspraktijk.

Blog

2/11/2020

FACTSHEET - Beëindiging vennootschap

Als de tijd daar is, komt aan alles een einde. Zo ook aan ‘het leven’ van de besloten vennootschap. Vaak zijn er niet of nauwelijks meer activiteiten binnen de vennootschap of dermate veel schulden dat het in stand houden geen oplossing biedt. Een ondernemer heeft in dat geval een aantal...

Cursus of seminar

31/10/2020

Algemene voorwaarden

Deze cursus is puur praktijkgericht en is bestemd voor alle mensen binnen een bedrijf of organisatie die zich bezig houden met het opstellen van contracten.

Overleg

Blog

30/10/2020

Vastgoedhandelaren: gun verkopende particulieren een redelijke bedenktijd.

In een recent arrest heeft het hof Amsterdam erop gewezen dat professionele vastgoedhandelaren ook een verantwoordelijkheid hebben jegens hun particuliere klanten. Zij dienen deze klanten te wijzen op mogelijke financiële consequenties en dienen voldoende bedenktijd te gunnen om advies in te winnen...

Nieuwsbrief voor overheden

29/10/2020

Gewekte verwachtingen in het sociaal domein?

Ook in het sociaal domein stellen burgers regelmatig dat namens het college toezeggingen zijn gedaan en/of verwachtingen zijn gewekt op grond waarvan zij recht menen te hebben op bepaalde vormen van (jeugd-)hulp en ondersteuning. Inmiddels zijn de eerste uitspraken over de toepassing van de...

Nieuwsbrief voor overheden

29/10/2020

Time-out in gesloten setting?

Is het mogelijk om een voorwaardelijke machtiging tot plaatsing in een gesloten setting te verkrijgen en deze in te zetten als jeugdige een time-out van de gezinssituatie nodig heeft? Ja, bevestigt de kinderrechter van de rechtbank Noord-Nederland, maar legt daarbij uit welke acties vervolgens nodig...

Nieuwsbrief voor overheden

29/10/2020

De werking van de AVG in het sociaal domein

Het college van burgemeester en wethouders is, gelet op artikel 15, eerste lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden de naam van de anonieme melder in een sociaal domein-kwestie bekend te maken. Het college was in dit geval, gelet op artikel 17, derde lid, van de AVG...

Huurrecht

Nieuwsbrief voor overheden

29/10/2020

Huurachterstand: wettelijke rente of handelsrente?

In de Nederlandse rechtspraak werd door rechters verschillend geoordeeld over de vraag of de wettelijke rente of wettelijke handelsrente is verschuldigd over een huurachterstand. Het Europese Hof van Justitie heeft recent duidelijkheid gegeven. Bij een betalingsachterstand kunt u als eisende partij...

Nieuwsbrief voor overheden

29/10/2020

Wachten met invordering = uitstel van betaling

De mededeling aan de overtreder dat wordt gewacht met de invordering van de verbeurde dwangsommen, totdat de invorderingsbeschikking formele rechtskracht heeft verkregen, is een besluit tot het verlenen van uitstel van betaling als bedoeld in artikel 4:94 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze...

Nieuwsbrief voor overheden

29/10/2020

Inspectie legt bevel op aan zorgaanbieder na uitbraak Covid-19

Op 17 september 2020 heeft een zorgaanbieder bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemeld dat er in een van haar verzorgingstehuizen van de 24 cliënten, 13 cliënten positief zijn getest op het Covid-19 virus. Daarnaast waren er 11 van de 26 medewerkers positief getest. Op 24 september 2020...