Tip van de week

Tip van de Week

23/6/2021

Nieuwe regels voor verenigingen en stichtingen: pas de statuten aan

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Met de WBTR wordt ook voor verenigingen en stichtingen onderwerpen zoals tegenstrijdig belang en belet en ontstentenis van het bestuur geregeld. De WBTR heeft tot gevolg dat de huidige statuten vermoedelijk niet...

Tip van de Week

16/6/2021

Loon betalen in bitcoins? Leg de afspraken goed vast!

Als werkgever dient u uw werknemers altijd het minimumloon in geld te betalen. Hier bovenop kunt u beloningen in andere vormen aanbieden. Dit is loon in natura. Een bekend voorbeeld is een leaseauto die ook privé kan worden gebruikt. Een andere mogelijkheid is om een gedeelte van het loon te betalen...

Tip van de Week

9/6/2021

Digitaal contracteren? Let goed op welke elektronische handtekening u gebruikt!

Overeenkomsten kunnen in beginsel vormvrij worden gesloten. Een handtekening is niet verplicht, maar is wel verstandig. Het versterkt uw bewijspositie dat de overeenkomst is gesloten. Sluit u voornamelijk digitale contracten? Onderteken het contract dan met een elektronische handtekening, zoals een...

Kantoor Rotterdam

Nieuwsbericht

1/6/2021

Verhuizing kantoor Rotterdam

Verhuizing kantoor Rotterdam Het is zover! Na 13 jaar kantoor te hebben gehouden in het WTC, is onze Rotterdamse vestiging vanaf vandaag gesitueerd in Premier Suites & Offices aan het Weena, pal tegenover Rotterdam CS. Het nieuwe kantoor is ruimtelijk en modern ontworpen en geeft vanaf de 13e...

Tip van de Week

26/5/2021

Privéborgstelling bij een overname? Vraag om een uittreksel BRP!

Voor een financiering bij een overname wordt regelmatig gebruik gemaakt van een privéborgstelling van een bestuurder of aandeelhouder. Op grond van de wet moet de echtgenoot van de bestuurder/aandeelhouder toestemming geven voor de privéborgstelling. Bij het ontbreken van de toestemming kan de...

Blog

17/5/2021

Te laat met het vorderen van afgifte van een legaat?

In een testament komen regelmatig een of meerdere legaten voor. Een legaat is een vorderingsrecht, dat geldend kan worden gemaakt tegen de gezamenlijke erfgenamen óf tegen een nader in het testament bepaalde erfgenaam of legataris.

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Ruimere toegang tot de bestuursrechter bij omgevingsrechtelijke besluiten

Een belanghebbende hoeft niet meer zienswijzen te hebben ingediend tegen het ontwerp van een omgevingsrechtelijk besluit om beroep te kunnen instellen tegen het definitieve besluit. De stichting Varkens in Nood stelde beroep in bij de rechtbank Limburg tegen een besluit tot het verlenen van een...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Bestemmingsplan laat woningsplitsing toe

Waar een bestemmingsplan geen beperkingen stelt aan het aantal woningen per perceel en ook anderszins geen gebruiksverbod kent ten aanzien van het splitsen van woningen, moet ervan worden uitgegaan dat het is toegestaan om van een uitbreiding van de woning een zelfstandige woning te maken. Het...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Intrekking milieuvergunningen wegens niet invullen Bibob-vragenformulier

De wetgever kwalificeert uitdrukkelijk het enkel niet invullen van een Bibob-vragenformulier als een “ernstig gevaar”, waaraan bij wijze van sanctie intrekking van de vergunning kan worden verbonden. Inleiding Eiser exploiteert een tweetal milieu-inrichtingen (varkensbedrijven). Voor deze...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Verbeurte dwangsommen en bewijs van derden

Niet uitgesloten is dat beelden die door derden zijn gemaakt een rol kunnen spelen bij de beoordeling of een dwangsom is verbeurd. Mag bewijs dat door derden is aangeleverd worden gebruikt bij de vaststelling dat een last niet is uitgevoerd en dus dwangsommen zijn verbeurd? Die vraag houdt de...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Melding kwalificeert als handhavingsverzoek

Onder omstandigheden moet een melding via een door de gemeente daartoe ter beschikking gesteld digitaal meldingsformulier worden gekwalificeerd als een handhavingsverzoek. Een man uit Rotterdam heeft op 3 juli 2018 via de website van de gemeente gemeld dat er op het platte dak achter zijn pand een...