Bespreking ktr Rotterdam

Tip van de Week

29/3/2023

Gebruik een standaard formulier voor het jaarlijks melden van nevenactiviteiten

Sinds 1 augustus 2022 mag een werkgever geen verbod op nevenactiviteiten meer opleggen, tenzij sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. Het is aan u, als werkgever, om dat te toetsen. Daarvoor is het essentieel dat uw werknemer bij u meldt welke nevenwerkzaamheden hij of zij verricht...

overleg1

Tip van de Week

22/3/2023

Houd rekening met de Code voor Duurzaamheidsreclame

In reclames voor diensten of producten worden duurzaamheidsaspecten steeds vaker benadrukt. Daarom wordt ook vaker gecontroleerd of die duurzaamheidsclaims wel juist zijn. In september 2022 heeft AvdW reeds getipt over de rol van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hierin. Per 1 februari 2023...

Hanneke, Niki en Emma

Tip van de Week

15/3/2023

Werkgever mag privéactiviteiten op het werk verbieden of beperken

Een goed werkgever moet zijn werknemers de ruimte geven om privéactiviteiten tijdens werktijd te verrichten, mits dit binnen de perken blijft. Denk hierbij aan het tijdens werktijd bekijken van een woning of het doen van online bestellingen. Als de werkgever een strikte(re) scheiding tussen privé en...

Esther Poppe

Nieuwsbericht

9/3/2023

Ontvangst stageverklaring

Eergisteren heeft onze kantoorgenoot Esther Poppe, in het bijzijn van haar familie en haar (voormalig) patroon Danielle Quist-van Zanten, haar stageverklaring in ontvangst genomen. Een feestelijk moment dat het eindpunt markeert van de beroepsopleiding. Esther staat nu onvoorwaardelijk als advocaat...

Arbeidsrecht

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Reikwijdte opzegverbod lidmaatschap OR

In artikel 7:670 lid 4 sub 1 BW is een opzegverbod opgenomen voor een werknemer die lid is van de ondernemingsraad. Deze bepaling geldt ook bij een OR van een overheidswerkgever. Uit artikel 7:671b lid 2 BW volgt dat de kantonrechter het verzoek van een werkgever om de arbeidsovereenkomst met een...

monument

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Instandhoudingsplicht rijksmonumenten

De Erfgoedwet, die in werking trad op 1 juli 2016, voerde een wettelijke ‘instandhoudingsplicht’ in voor eigenaren van een rijksmonument. De rechtbank Den Haag heeft duidelijk gemaakt dat naleving van deze verplichting door gemeenten afgedwongen kan worden met behulp van bestuurlijke handhaving.

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Toestemming voor witwassen?

Goederenrecht. Art. 5:91 lis 1 BW en art. 5:104 lid 2 BW. Gemeente weigert als grondeigenares toestemming voor overdracht van opstalrecht met betrekking tot bedrijfspand. Vervangende machtiging op voet van art. 5:91 lid 4 BW? Ontoereikende motivering.

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Opengewerkt hekwerk

Eigendom strook grond, gelegen voor woonhuis. Geen verkrijgende of bevrijdende verjaring. Geen natrekking.

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Inbezitneming blijft onrechtmatig

Verkrijging eigendom strook grond door bezitter niet te goeder trouw op grond van verjaring (art. 3:105 BW jo. art. 3:314 lid 2 BW en art. 3:306 BW). Onrechtmatige daad jegens voormalige eigenaar; vordering tot schadevergoeding in natura door levering strook grond aan voormalige eigenaar (HR 24...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Gemeenten, let op de motivering van een Didam-uitgifte aan één gegadigde!

Dat de motivering van een voorgenomen uitgifte in erfpacht aan één gegadigde belangrijk is – in het kader van het Didam-arrest - bevestigt deze uitspraak van de rechtbank van Rotterdam nog maar eens. ‘Het behouden van een functionele eenheid’ tussen twee naastgelegen terreinen vindt de...