document

Blog

24/10/2022

Internationaal familierecht

Internationaal familierecht Als echtgenoten verschillende nationaliteiten hebben (gehad), zij tijdens het huwelijk in verschillende landen hebben gewoond of vermogen hebben in het buitenland, dan is er sprake van een internationale zaak. De Nederlandse rechter moet in zo’n zaak vaststellen of hij...

Foto Esther Poppe

Nieuwsbericht

21/10/2022

Esther Poppe rondt de beroepsopleiding advocaten af

Kantoorgenoot Esther Poppe, specialist letselschade en personen- en familierecht, heeft haar beroepsopleiding advocaten afgerond. Na 2,5 jaar leren over (onder andere) de kernwaarden van de advocatuur, de gedragsregels en de competenties van een advocaat, heeft zij haar diploma mogen ontvangen. We...

Tip van de Week 9

Tip van de Week

20/10/2022

Distributie- of koopovereenkomst?

Distributeurs en leveranciers doen vaak voor een langere periode zaken met elkaar. Maar kan een distributeur zomaar stoppen met afnemen? Dit antwoord kan pas worden gegeven als u weet of sprake van een distributieovereenkomst of (losse) koopovereenkomsten. Het belangrijkste verschil is dat een...

document

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Definitie ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ onder de Woo ingeperkt

Onder de Wet open overheid (Woo), die per 1 mei jl. de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft vervangen, wordt net als onder de Wob bepaald dat geen informatie wordt verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen in documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad.

TipVanDeWeek01

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Verruiming van de Wet Bibob per 1 oktober 2022

De inwerkingtreding van de Wet Bibob (tweede tranche) van 1 oktober 2022 heeft o.a. geleid tot een uitbreiding van de reikwijdte van de Wet Bibob, een verruiming van de bevoegdheden tot informatiedeling tussen overheden (en het LBB) en tot het instellen van een nieuw Bibob-register.

slot

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Krijgt de burgemeester meer bevoegdheden om woningen te sluiten?

Op dinsdag 4 oktober 2022 heeft Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat voorziet in meer bevoegdheden voor de burgemeester om panden te sluiten naar aanleiding van verstoringen van de openbare orde door (de dreiging van) ernstig geweld of...

Huis

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Evenwichtigheid van de sluiting van panden

Sinds de zogenoemde evenredigheidsuitspraken van 2 februari 2022 wordt de evenredigheidstoets ten aanzien van de sluiting van panden op grond van de Opiumwet uitgesplitst in een toets aan de noodzaak en de evenwichtigheid van de sluiting. Uit twee uitspraken van de Afdeling van 31 augustus 2022...

tip van de week 12

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Flitsbezorging wel of geen detailhandel?

Flitsbezorging is tegenwoordig niet meer te missen in de grote steden in Nederland. Sinds de eerste uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 25 februari 2022, hebben verschillende rechtbanken zich uitgelaten over de vraag of flitsbezorging en het daartoe ingericht hebben...

Koe

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Emissiearme stallen hebben toch niet het gewenste effect

Verschillende uitspraken door de Afdeling en het adviesrapport van Johan Remkes laten zien dat er veel ontwikkelingen zijn op het gebied van stikstof. De Afdeling heeft op 7 september 2022 drie uitspraken gedaan over het emissiereducerende effect van emissiearme stallen van melkveehouderijen. De...

NBO

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Wie is de eigenaar van de openbare weg?

Geen verkrijgende verjaring doordat gemeente een strook grond heeft bestraat. Strook grond is wel onderdeel geworden van de openbare weg in de zin van de Wegenwet.

Fabriek

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Milieuaansprakelijkheid door fabrieksverontreiniging

Gestelde schade gemeenten door exploitatie fabriek met gebruik PFOA en GenX. Ontvankelijkheid en art. 2:234t BW, eigen belang ex art. 3:303 BW, verjaring 3:310 BW en bekendheid gemeenten met schadelijke stoffen, overgangsrecht art. 6:175 BW.

Tip van de Week 5

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Didam-arrest: overzichtsartikel

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) in het zogenoemde ‘Didam-arrest’ geoordeeld dat een overheidslichaam op grond van het gelijkheidsbeginsel verplicht is mededinging toe te passen bij de verkoop van gronden indien (redelijkerwijs te verwachten is) dat er meerdere...

Geld

Nieuwsbrief voor overheden

18/10/2022

Afwijzing cultuursubsidie aanvechten blijkt een ‘crime’

De afwijzing van een cultuursubsidie wordt door de bestuursrechter indringend getoetst, maar als de motivering van het besluit –desnoods na aanvulling- voldoende is laat de bestuursrechter dit doorgaans in stand. Het aanvechten van een afwijzing is en blijft een ‘uphill fight’ voor de aanvragende...