Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Het Zwarte Fietsenplan is geen toeristenfuik

In een deel van het centrum van Amsterdam is toeristische dienstverlening op grond van het bestemmingsplan niet toegestaan. Eerder was het voorlopig oordeel van de voorzitter van de Afdeling dat fietsenwinkel ‘Het Zwarte Fietsenplan’, hoewel ook actief in fietsverhuur aan toeristen, geen...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Voornemen en/of waarschuwing?

Volgens de Afdeling is een voornemen tot oplegging van een herstelsanctie, zoals bedoeld in de Landelijke Handhavingsstrategie, een bestuurlijke waarschuwing. Volgens mij is dat niet juist. De Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) is een document dat is opgesteld op initiatief van het...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Lastenfuik in beroep

Als in een last onder dwangsom meerdere afzonderlijke lasten worden opgelegd die onafhankelijk van elkaar kunnen worden uitgevoerd, dan staat artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb) eraan in de weg dat in beroep wordt opgekomen tegen lasten waar in bezwaar geen gronden zijn gericht...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Indiceren van jeugdhulp in resultaat mag

Het gaat in deze zaak om een jeugdige die zindelijkheidstraining krijgt. Op een gegeven moment besluit de gemeente de financieringsvorm te wijzigen van een persoonsgebonden budget (pgb) naar zorg in natura (ZIN). Hierbij heeft de gemeente geen uren vermeld, maar een resultaat. Oordeel rechtbank De...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Mededinging en transparantie?

Onrechtmatige overheidsdaad. Is de (voorgenomen) verkoop van een perceel grond door de gemeente in strijd met de in de bestuursrechtspraak ontwikkelde ‘mededingingsnorm’ en ‘transparantienorm’ bij toekenning door de overheid van schaarse publieke rechten in gevallen waar de vraag het aanbod...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Vertrouwen zonder nadeel

Vordering dat gemeente meewerkt aan de verkoop van een strook grond. Vertrouwensbeginsel. Toezegging? De gemeente Almelo verkoopt een strook grond met een oppervlakte van 26 centiare. In de akte van levering staat dat het verschil tussen de in de verkoopovereenkomst aangegeven oppervlakte en de...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Led-verlichting

Art. 81 lid 1 Wet op de rechterlijke organisatie (RO). Overheidsprivaatrecht. Besluitaansprakelijkheid. Conditio sine qua non-verband (csqn-verband) tussen besluit en de gestelde schade? Op een pand in de gemeente Tilburg wordt led-verlichting geplaatst. Daartegen wordt spoedeisend gehandhaafd. Ten...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Kadastrale aanwijs

Na de levering van een perceel heeft de aanwijs en de uitmeting van de kadastrale erfgrenzen plaatsgevonden. Daarbij is een groter perceel (185 m2 meer) door partijen aangewezen en gemeten door het kadaster dan de koopakte en de akte van levering vermelden. Partijen verschillen van mening wie de...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Inspanningsverplichting = lege huls?

Overheidsprivaatrecht. Exploitatieovereenkomst met inspanningsverplichting voor gemeente om voortvarend te handelen met betrekking tot aanvragen bouwvergunningen. Aansprakelijkheid voor te laat beslissen? Uitleg. Pas contractuele aansprakelijkheid in het geval dat op grond van onrechtmatige daad...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Vrijgekomen materialen

Mogen partijen een onevenwichtige risicoverdeling, die afwijkt van de aansprakelijkheids-verdeling volgens de UAV-GC overeenkomen? Ja, aldus de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA). Dat leidt ertoe dat de opdrachtgever alleen verantwoordelijk is voor onjuistheden in de verstrekte informatie of als...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Beroep niet per definitie niet-ontvankelijk bij ontbreken procesbesluit

Anders dan de Afdeling eerder heeft overwogen leidt het ontbreken van een binnen de beroepstermijn genomen procesbesluit niet per definitie tot niet-ontvankelijkverklaring van het ingestelde beroep. Van belang is dat in de procedure komt vast te staan dat het bestuursorgaan instemt met het instellen...

Huur

Tip van de Week

28/4/2021

Gekraakt? Doe zo snel mogelijk aangifte!

Wanneer een pand langdurig leeg staat, loopt u het risico dat krakers zich de toegang verschaffen en claimen aldaar te wonen. De krakers er ‘zomaar’ uitzetten is helaas nog niet zo eenvoudig. Inmiddels is kraken alweer heel wat jaren strafbaar gesteld. Dit betekent dat ook de strafrechtelijke weg...

Tip van de Week

21/4/2021

Handhaaf actief het concurrentiebeding

Treedt een werknemer uit dienst en is hij gebonden aan een concurrentiebeding? Bepaal dan direct of u het concurrentiebeding wilt handhaven. Is dit het geval? Wijs de werknemer er dan tijdens de opzegtermijn schriftelijk op dat hij aan zijn concurrentiebeding zal worden gehouden. Geeft de werknemer...