Nieuwsbrief voor overheden

11/2/2021

Bruikleen = staatssteun?

Onrechtmatige overheidsdaad. Vraag of gemeente in strijd met artikel 107 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) staatssteun heeft verleend. Constructie waarbij tussen gemeente en wederpartij sprake is geweest van overeenkomst tot verkoop van een perceel grond (A) door de gemeente...

Nieuwsbrief voor overheden

11/2/2021

Logboek

Geschil tussen burger en de gemeente Westerkwartier over wijziging van de bestemming van een perceel geruilde/verkochte grond. Vordering tot nakoming overeenkomst en schadevergoeding verjaard in het licht van artikel 7:23 BW. Verklaring voor recht dat sprake is van wanprestatie van de gemeente...

Nieuwsbrief voor overheden

11/2/2021

Nachtcafé

Overheidsaansprakelijkheid. Verwijzing naar ECLI:NL:2012:BW0219. Een of meer gemeenteambtenaren verstrekken onjuiste inlichtingen over de uiterste sluitingstijd van een café. Niet is gebleken dat de aspirant caféhouder op de juistheid en volledigheid van de foutieve informatie mocht afgaan...

Nieuwsbrief voor overheden

11/2/2021

Waterschade

Dat overheden aansprakelijk kunnen zijn voor waterschade die optreedt tijdens bouwwerkzaamheden stond al vast, maar dat het bewijs om tot aansprakelijkheid te komen lastig te leveren is ook. Dat wordt bevestigd in een recente uitspraak van het gerechtshof Den Haag. Deze uitspraak geeft echter ook...

Nieuwsbrief voor overheden

11/2/2021

Bevoegdheid intrekking van een aanvraag

Ook als er een gemachtigde in beeld is, blijft een aanvrager zelf bevoegd de aanvraag in te trekken. De gemachtigde van appellanten heeft zich bij het college gemeld om namens appellanten een uitkering ingevolge de Participatiewet (Pw) aan te vragen. Hij heeft dat gedaan omdat niet zeker was of het...

Nieuwsbrief voor overheden

11/2/2021

Einde personenfuik?

Artikel 6:13 Awb is in ieder geval gedeeltelijk in strijd met het Verdrag van Aarhus. Milieuorganisaties hoeven geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit te hebben ingediend om beroep tegen het definitieve besluit te kunnen instellen. Op verzoek van de rechtbank Limburg heeft het Europese Hof van...

Nieuwsbrief voor overheden

11/2/2021

Hoor op tijd

Bestuursorgaan kan de beslistermijn voor beslissing op bezwaar niet op grond van artikel 7:10 lid 4 sub c Awb verlengen omdat nog gehoord moet worden. Het bestuursorgaan kan de beslistermijn voor het nemen van een beslissing op bezwaar één keer eenzijdig verlengen (zie artikel 7:10 lid 3 Algemene...

Nieuwsbrief voor overheden

11/2/2021

Tweefasenaanbesteding in de bouw

Bij de uitvoering van de nodige bouwprojecten is gebleken dat, veel aspecten niet waren voorzien ten tijde van de aanbesteding dan wel dat, de prikkel de opdracht te verkrijgen leidend is geweest voor de inschrijving. De contracten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn daardoor op basis van...

Nieuwsbrief voor overheden

11/2/2021

Open house procedure in de zorg

Aanbesteden en de wereld van de zorg staan op gespannen voet met elkaar. De open house procedure wordt daarom vaak als middel gezien om niet te hoeven aanbesteden. Kunnen er in dat geval grenzen worden gesteld aan de hoeveelheid zorgaanbieders? Ja, dat kan. Zijn de Europese...

Tip van de Week

10/2/2021

Ook een snuffelmiddag telt mee in de keten!

Is sprake van meer dan drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd binnen drie jaar? Volgens de ketenregeling is de vierde arbeidsovereenkomst dan van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Maar wat wordt meegerekend als arbeidsovereenkomst? In bepaalde situaties kan...

Cursus of seminar

1/2/2021

Contact met autoriteiten: de jas open of dicht?

Het doel van deze cursus is bedrijven en overheden bewust te maken van de mogelijke consequenties van bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhavingstrajecten.

Tip van de Week

27/1/2021

Maak gebruik van de vrijstelling van de RVU-heffing

Op 22 januari 2021 is de vrijstelling van de RVU-heffing in werking getreden. Het wordt daardoor eenvoudiger voor werknemers om binnen 36 maanden van hun AOW-leeftijd te stoppen met werken. De ontslagvergoeding die werkgevers betalen om de periode tot aan de AOW-leeftijd financieel te overbruggen...