Tip van de week

Tip van de Week

17/11/2021

Pas de statuten van uw stichting aan bij het wijzigen van de bezoldiging

Pas de statuten van uw stichting aan bij het wijzigen van de bezoldiging Bestuurders (en/of commissarissen) kunnen een bezoldiging ontvangen voor de werkzaamheden die zij verrichten voor uw stichting. Sinds 1 juli 2021 dient het toekennen van een bezoldiging in de statuten te zijn opgenomen. Is dit...

Tip van de week

Tip van de Week

10/11/2021

Voorkom schadeplichtigheid bij het verstrekken van een referentie

Voorkom schadeplichtigheid bij het verstrekken van een referentie Als werkgever kunt u worden gevraagd een referentie te geven over uw oud-werknemer. U mag slechts een referentie geven als de oud-werknemer daar toestemming voor heeft gegeven. Daarnaast kan het verstrekken van negatieve informatie...

Tip van de week

Tip van de Week

3/11/2021

Waarschuw een opdrachtgever tijdig als meerwerk noodzakelijk is

Waarschuw een opdrachtgever tijdig als meerwerk noodzakelijk is In de bouw komt het regelmatig voor dat u als aannemer extra werkzaamheden moet verrichten die buiten het bereik van de opdracht vallen. Als sprake is van meerwerk mag u de extra kosten hiervan in rekening brengen als u de opdrachtgever...

Geld

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Jeugdwet biedt geen ruimte voor inkomenstoets

Gemeenten mogen het inkomen van ouders niet laten meewegen bij de beoordeling van een aanvraag voor jeugdhulp. In deze zaak hebben ouders voor hun kind jeugdhulp (begeleiding) in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) aangevraagd. De ouders wensen de jeugdhulp zelf te verlenen. De gemeente...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Ook een huisverbod voor niet-bewoner?

De Wet tijdelijk huisverbod biedt de burgemeester de mogelijkheid om bij ernstig en onmiddellijk gevaar maatregelen te nemen tegen de pleger van huiselijk geweld door deze een huis- en contactverbod op te leggen. Dat kan alleen als die pleger (gedeeltelijk) woont in de woning. Dat het Verdrag van...

Huis

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Schorsing woningsluiting wegens twijfel over rol woning bij drugshandel

Wanneer in een woning een handel hoeveelheid harddrugs wordt aangetroffen is de burgemeester op grond van artikel 13b van de Opiumwet (Opw) in beginsel bevoegd om de woning te sluiten. Bij de beoordeling of de burgemeester dat ook in redelijkheid kon doen, beoordeelt de bestuursrechter de noodzaak...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Evident geen overtreding

Op 30 januari 2018 werd aan de eigenaar van een perceel waar achtereenvolgens een hennepplantage en een drugslaboratorium zijn aangetroffen een last onder bestuursdwang opgelegd wegens bodemverontreiniging als gevolg van het laboratorium. Tegen dit besluit heeft de eigenaar geen rechtsmiddelen...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

LinkedIn verbanning

Vordering van politicus om zijn profiel terug te plaatsen op sociaal media platform toegewezen. Verwijderde berichten hoeven niet te worden teruggeplaatst. Zijn terecht als misinformatie aangemerkt, maar verwijderde profiel was onvoldoende zorgvuldig tot stand gekomen, omdat de beleidsrichtlijnen...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Verkoopbrochure

Kort geding. Geschil over verkoop panden de Berckepoort in Dordrecht. Gemeente heeft bij verkoopprocedures niet voldoende zorgvuldig gehandeld. Verbod om verkoopovereenkomst met winnende partij te sluiten. Gebod om verkoopprocedures in te trekken en (een) nieuwe verkoopprocedure(s) te organiseren...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Opt-in-systeem

Onrechtmatige overheidsdaad. Afvalstoffenverordening gemeente Amsterdam. Opt-in-systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Verordende bevoegdheid gemeente. Strijd met Wet Milieubeheer (Wm)? Toetsing gemeentelijke verordening aan algemene rechtsbeginselen. De Afvalstoffenverordening van de gemeente...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Doorgebrande balken

Verkoop historisch pand door de gemeente aan projectontwikkelaar. In het pand blijkt asbest aanwezig te zijn. Heeft de gemeente haar mededelingsplicht geschonden? Het hof laat dit in het midden. Het is van oordeel dat in dit geval de op de ontwikkelaar rustende onderzoeksplicht prevaleert boven de...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Gemeentelijke exoneratie

Bevoegdhedenovereenkomst. Vaststellen van bestemmingsplannen. Toerekenbare tekortkoming. Geen onrechtmatige daad. Een agrariër vat het plan op om een Bed & Breakfast en een conferentiecentrum te gaan runnen. Omdat het bestemmingsplan dat niet toeliet, heeft de gemeente De Bilt in 2007 een vergunning...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Tegenvoorstel

Beroepsaansprakelijkheid juridisch adviseur. Had de juridisch adviseur moeten waarschuwen voor het risico van het doen van een tegenvoorstel tegen een eindbod? Motiveringsklachten. Huurders exploiteren een horecapand dat in 2010 door de gemeente wordt verworven. De gemeente had namelijk plannen...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Leidt toepassing van artikel 6:22 Awb tot gegrondverklaring van het beroep?

Toepassing van artikel 6:22 Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan niet leiden tot gegrondverklaring van het beroep. In een procedure had de rechtbank een gebrek geconstateerd in het besluit, maar het besluit met toepassing van artikel 6:22 Awb in stand gelaten en het beroep ongegrond verklaard. De...