civiel

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Rekening en verantwoording van de ontwikkelaar

In onderhavige zaak is de kern van het geschil tussen partijen te herleiden tot de vraag of eiseres in het kader van de met de gemeente gesloten exploitatieovereenkomst verplicht was om ook inzage te geven in de cijfers van een uitvoerend aannemer, terwijl eiseres werkt volgens het model van...

veiligheid

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Yin Yang: toetsingskader en tijdsverloop in balans

De burgemeester van Roermond besloot in 2017 terecht tot de sluiting van saunaclub Yin Yang op grond van artikel 13b van de Opiumwet, zo oordeelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling)’ in 2019. Het besluit met de daaropvolgende mededeling van de burgemeester...

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Wet Bibob: samenhang en evenredigheid

De weigering van een omgevingsvergunning om een woonwagen te verplaatsen werd door het college van B&W van Helmond geweigerd op grond van de Wet Bibob. Van de vier strafbare feiten die aan die weigering ten grondslag werden gelegd, heeft de rechtbank Oost-Brabant er met toepassing van het zogenoemde...

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

De zoekslag naar Woo-documenten

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 31 januari 2024 een uitspraak gedaan over een besluit tot afwijzing van openbaarmaking van verzochte documenten op grond van de (toen nog geldende) Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). In de uitspraak maakt...

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Bewijslastverdeling bevoegd gezag en overtreder

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 24 januari 2024 een uitspraak gedaan over de bewijslastverdeling tussen het bevoegd gezag en de overtreder.

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Omgevingsvergunning van rechtswege kan ook in 2024 nog in werking treden

Op 14 december 2023 werd de rechtbank Midden-Nederland om een voorlopige voorziening gevraagd. Verzoekster had reeds in september 2023 een aanvraag ingediend om een omgevingsvergunning die -volgens haar- met de reguliere voorbereidingsprocedure kon worden voorbereid. Het college van burgemeester en...

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Woningeigenaar minder snel overtreder

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 24 januari 2024 maar liefst zes uitspraken gedaan in zaken waarin woningeigenaren een bestuurlijke boete opgelegd hadden gekregen op grond van de Huisvestingswet.

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Belanghebbendheid van een bewonersvereniging

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 31 januari 2024 een uitspraak gedaan over de belanghebbendheid van een recent opgerichte bewonersvereniging. Van belang hierbij was volgens de Afdeling dat de bewonersvereniging nog geen feitelijke werkzaamheden had...

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Vaker verschoonbaar

De bestuursrechter zal vaker rekening houden met bijzondere omstandigheden (zoals ziekte of natuurrampen) bij de beoordeling van de verschoonbaarheid van termijnoverschrijdingen. De indiener moet bewijzen dat niet eerder ingediend kon worden, maar rechter en bestuursorgaan moeten daarbij behulpzaam...

algemene voorwaarden

Tip van de Week

14/2/2024

Zorg voor een deugdelijke urenregistratie

Als werkgever bent u verplicht een deugdelijke urenregistratie bij te houden, waarin u de gewerkte uren van uw werknemers bijhoudt. Dit is van belang in het kader van de Arbeidstijdenwet: u dient ervoor te zorgen dat uw werknemers voldoende rust nemen. Doet u dit niet, riskeert u een boete. De...

algemene voorwaarden

Tip van de Week

7/2/2024

Beperk uw aansprakelijkheid als verkoper van een goed

Bij vrijwel iedere verkooptransactie geeft een verkoper aan de koper garanties over de zaak die wordt verkocht. Over het algemeen betreft een garantie de toezegging van de verkoper dat een bepaalde gebeurtenis zal plaatsvinden dan wel uitblijven en dat, indien dit niet het geval is, de koper...

Foto

Blog

2/2/2024

De grammaticale uitleg van een contract

Als ondernemer sluit u contracten. Dat doet u om te voorkomen dat u geconfronteerd wordt met onaangename verassingen bij een geschil met uw wederpartij. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan wilt u dat uw contract naar de letter van de tekst wordt uitgelegd. Vaak gebeurt dat niet. Contracten...