Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Gemeentelijke exoneratie

Bevoegdhedenovereenkomst. Vaststellen van bestemmingsplannen. Toerekenbare tekortkoming. Geen onrechtmatige daad. Een agrariër vat het plan op om een Bed & Breakfast en een conferentiecentrum te gaan runnen. Omdat het bestemmingsplan dat niet toeliet, heeft de gemeente De Bilt in 2007 een vergunning...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Tegenvoorstel

Beroepsaansprakelijkheid juridisch adviseur. Had de juridisch adviseur moeten waarschuwen voor het risico van het doen van een tegenvoorstel tegen een eindbod? Motiveringsklachten. Huurders exploiteren een horecapand dat in 2010 door de gemeente wordt verworven. De gemeente had namelijk plannen...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Leidt toepassing van artikel 6:22 Awb tot gegrondverklaring van het beroep?

Toepassing van artikel 6:22 Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan niet leiden tot gegrondverklaring van het beroep. In een procedure had de rechtbank een gebrek geconstateerd in het besluit, maar het besluit met toepassing van artikel 6:22 Awb in stand gelaten en het beroep ongegrond verklaard. De...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Judiciële lus en de reguliere procedure

Toepassing van artikel 8:113 lid 2 Algemene wet bestuursrecht (Awb) (de zgn. judiciële lus) laat onverlet dat eerst bezwaar moet worden gemaakt als het nieuw te nemen besluit met de reguliere procedure wordt voorbereid. Het college van burgemeester en wethouders van Roermond verleende een...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Minister moet snel besluit nemen over openbaarmaking coronadocumenten

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet uiterlijk 30 november 2021 beslissen of hij alle documenten openbaar maakt die NOS en NTR hebben opgevraagd over de coronacrisis en de bestrijding ervan. Dat oordeelde de Afdeling op 20 oktober 2021. Omdat de minister niet binnen de...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Telefonisch horen mogelijk als belanghebbende daarmee instemt

Telefonisch horen is mogelijk als belanghebbende daarmee instemt, mits een en ander voldoende zorgvuldig geschiedt. Niet in geschil is dat appellant niet heeft ingestemd met het telefonisch horen in bezwaar. Strijd met artikel 7:2 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Afdeling passeert evenwel...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

28/10/2021

Ook bij open house een reële prijs

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Is art. 5.4 Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 van toepassing op de inkoop van zorg door een gemeente via een toelatingsprocedure als de onderhavige open house-procedure? De gemeente Blaricum gaat samen met een aantal andere Gooise gemeenten over tot de...

Tip van de week

Tip van de Week

27/10/2021

Kom desgewenst alsnog een tussentijds opzegbeding overeen

Kom desgewenst alsnog een tussentijds opzegbeding overeen Tussentijdse beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet zonder meer toegestaan. De wet bepaalt namelijk dat alleen tussentijds kan worden opgezegd als dat recht voor beide partijen schriftelijk is overeengekomen. Het...

Tip van de week

Tip van de Week

20/10/2021

Maak gebruik van een getrapte ingebrekestelling om snel duidelijkheid te krijgen

Als uw opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden niet (goed) uitvoert, dan wilt u als opdrachtgever dat de gebreken worden hersteld of dat de overeenkomst wordt ontbonden. U stelt daarvoor de opdrachtnemer eerst in gebreke. De hersteltermijn van een ingebrekestelling hangt af van het soort...

Toga's

Tip van de Week

6/10/2021

Gebruikt u een modelovereenkomst? Pas deze aan naar uw specifieke organisatie.

Gebruikt u een modelovereenkomst? Pas deze aan naar uw specifieke organisatie. In uw organisatie komt u waarschijnlijk veel soorten contracten tegen: denk aan arbeidsovereenkomsten, koopovereenkomsten, opdrachtovereenkomsten en huurovereenkomsten. Op internet zijn veel voorbeelden van deze...

Tip van de Week

Tip van de Week

29/9/2021

Let bij een overname op de arbeidsrechtelijke bescherming van werknemers

Indien een (deel van) een onderneming wordt overgedragen aan een ander, waarbij de identiteit van de onderneming behouden blijft, is sprake van overgang van onderneming. Bij een overgang van onderneming moet rekening worden gehouden met de geldende arbeidsrechtelijke bescherming van werknemers. Zo...

Kantoor

Nieuwsbericht

29/9/2021

Verhuizing Adriaanse van der Weel advocaten

Na maanden verbouwen was het dan zover: op 1 september jl. is Adriaanse van der Weel Advocaten Middelburg verhuisd! Gelukkig hoefden de verhuiswagens niet ver te rijden: ons nieuwe kantoor bevindt zich naast het oude kantoor. De bureaustoelen van onze medewerkers werden door de gang naar hun nieuwe...