Blog

15/3/2021

Lastenfuik in beroep

Als in een last onder dwangsom meerdere afzonderlijke lasten worden opgelegd die onafhankelijk van elkaar kunnen worden uitgevoerd, dan staat artikel 6:13 Awb eraan in de weg dat in beroep wordt opgekomen tegen lasten waar in bezwaar geen gronden zijn gericht.

Tip van de Week

10/3/2021

Let op de risicos van werknemers met meerdere (parttime) banen!

Wanneer een werknemer meerdere parttime banen heeft, loopt u mogelijk tegen problemen aan als de werknemer arbeidsongeschikt wordt. Afhankelijk van de aard en ernst van de arbeidsongeschiktheid, bent u namelijk gezamenlijk met andere werkgevers verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer...

Tip van de Week

3/3/2021

Bestuurdersaansprakelijkheid & hindsight bias: wapen uzelf!

De rechter beoordeelt achteraf, vaak jaren later, of bij het nemen van een bepaald besluit sprake is geweest van bestuurdersaansprakelijkheid. Hier ligt het gevaar op de loer dat de rechter zijn beslissing baseert op basis van wijsheid achteraf (hindsight bias), in tegenstelling tot de situatie op...

Tip van de Week

24/2/2021

Vraag voor indiensttreding relevante diplomas en kwalificaties op

Geeft een sollicitant aan dat hij beschikt over de juiste kwalificatie voor een specifieke functie, zoals een BIG-registratie, heftruckcertificaat of SVH-diploma? Zorg dan dat u deze informatie controleert. Vraag een kopie op van het relevante diploma of certificaat en/of controleer het BIG-register...

Tip van de Week

17/2/2021

5 Tips voor de aankoop van clouddiensten

Veel ondernemers overwegen (of zijn al bezig met) de inkoop van clouddiensten. Dit blijkt in de praktijk niet altijd veilig te gebeuren, wat tot risico’s voor uw bedrijf kan leiden. Het kan bijvoorbeeld misgaan bij het bepalen van de gegevens waar verschillende werknemers toegang toe krijgen of bij...

Nieuwsbericht

12/2/2021

Geslaagd

Op 11 februari jl. heeft onze advocaat mr. Marcel Schroevers met succes de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht afgerond. Wij feliciteren Marcel met het behalen van dit prachtige resultaat!"

Nieuwsbrief voor overheden

11/2/2021

Vuurwerkverslaafd

De burgemeester heeft volgens de voorzieningenrechter niet aannemelijk gemaakt dat, de sluiting van een woning wegens het aantreffen van illegaal vuurwerk noodzakelijk is om een einde te maken aan de verstoring van de openbare orde en dat, er geen minder ingrijpende maatregelen mogelijk waren...

Nieuwsbrief voor overheden

11/2/2021

Tijdsverloop van invloed op belangenafweging woningsluiting

Schorsingen van besluiten tot woningsluiting. Naarmate de periode sinds de constateringen die tot een woningsluiting hebben geleid langer is, worden de belangen bij die sluiting minder sterk gediend dan het geval zou zijn bij een kort op de vondst van drugs volgende sluiting. Wanneer een drugsvondst...

Nieuwsbrief voor overheden

11/2/2021

Kritiek Afdeling op rekenmodel SRM2 van AERIUS Calculator

De minister heeft onvoldoende gemotiveerd dat met het rekenmodel SRM2 volledig, precies en definitief kan worden onderbouwd dat het tracébesluit geen nadelige gevolgen heeft voor de omliggende Natura 2000-gebieden. Deze uitspraak van de Afdeling gaat over het tracébesluit voor het doortrekken en...

Nieuwsbrief voor overheden

11/2/2021

Geen vergunningplicht meer voor intern salderen

Uitspraak hoger beroep tegen uitspraak rechtbank Oost-Brabant in Kampina-zaak. Uitleg Afdeling van het beoordelingskader van artikel 5.4 lid 1 en 2 Wnb. Voor een activiteit die na intern salderen geen significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied is geen vergunning op grond van...

Nieuwsbrief voor overheden

11/2/2021

Wie treedt op bij woonoverlast: de gemeente of de verhuurder?

Helaas komt het met regelmaat voor dat huurders van woningen overlast veroorzaken. Die overlast wordt de ene keer door de verhuurder aangepakt, de andere keer door de gemeente. Het kan raadzaam zijn voor gemeente en verhuurder om samen te werken om zo de problematiek beter aan te kunnen pakken. De...

Nieuwsbrief voor overheden

11/2/2021

Bijzondere omstandigheden staan niet altijd aan invordering in de weg

Ook als er bijzondere omstandigheden zijn die in de weg staan aan invordering, mag het bestuursorgaan besluiten tot invordering. Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde hadden een last onder dwangsom opgelegd aan een eigenaar van een recreatiewoning voor een overtreding van artikel 2.1...

Nieuwsbrief voor overheden

11/2/2021

Onderzoeksplicht fotos verzoeker om handhaving

Een bestuursorgaan mag zich bij het nemen van een besluit op een handhavingsverzoek niet alleen baseren op foto’s van de verzoeker om handhaving. Als die foto’s geen compleet beeld geven, is het bestuursorgaan gehouden om nader onderzoek te doen om vast te stellen of er sprake is van een overtreding...