Martin algemeen

Tip van de Week

24/5/2023

Pas op met het toezeggen van een vast contract bij goed functioneren

In tijden van een krappe arbeidsmarkt worden geregeld toezeggingen gedaan over het aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Vaak wordt dan aangegeven dat zo’n arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangeboden als na afloop van de tijdelijke arbeidsovereenkomst sprake is...

Tip van de Week 9

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Openbaarheid van rechtspraak

Cassatie in belang der wet. Openbaarheid van civiele procedures. Zijn gerechten verplicht om aan anderen dan partijen informatie te verstrekken over civiele procedures die aanhangig zijn of zijn geweest? Art. 6 EVRM. Art. 121 Grondwet. Art. 6 AVG. Art. 15 BODG.

document

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Doorkruising en openbaar vaarwater

Woonark in openbaar vaarwater planologisch toegestaan. Mag gemeente gebruik maken van haar eigenaarsbevoegdheden om woonark te verwijderen?

document

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Winkelcentrum

Didamarrest en gelijkheidsbeginsel, enige serieuze gegadigde, artikel 107 VWEU, artikel 1.1 Aw 2012, bezwarende titel, gemengde overheidsopdracht, artikel 2.12b lid 2 AW 2012, hoofdvoorwerp valt buiten de werkingssfeer van de aanbestedingsrichtlijnen.

document

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

De stelplicht in het kader van het Didam-arrest

Gemeenten komen geregeld in aanraking met Didam-bezwaren die worden geuit op een voorgenomen verkoop van een onroerend goed. In sommige gevallen leiden deze Didam-bezwaren zelfs tot een rechterlijke procedure. De vraag die in onderhavige uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant centraal staat, is in...

document

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Overeenkomsten in strijd met het Didam-arrest? Deze zijn vernietigbaar!

We hebben er even op moeten wachten, maar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft uitspraak gedaan in de originele Didam-zaak. In tegenstelling tot de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2023:1244), oordeelt het Gerechtshof dat overeenkomsten in...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Weten of ernstig vermoeden

Of een overtreder daadwerkelijk wist of ernstig moest vermoeden dat in een pand aangetroffen voorwerpen en stoffen bestemd waren voor drugshandel is voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet niet relevant. De bestuursrechtelijke handhaving van de Opiumwet behelst immers, anders dan bij de...

nieuwsbrief

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Handhaving Wet Normering Topinkomens

De WNT (‘Wet Normering Topinkomens’) bevat o.a. normen voor de bezoldiging en eventuele ontslagvergoeding van zogenaamde “topfunctionarissen” in de publieke en veel semi-publieke sectoren. De WNT bevat allerlei instrumenten om naleving van de wet af te dwingen. Een recente uitspraak van de...

nieuwsbrief

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Geluidsoverlast van padelbanen

De laatste jaren is de sport padel erg populair geworden. Onder bewoners die dichtbij een padelbaan wonen is padel nog niet zo populair. Het geluid van de ballen die tegen de harde rackets of tegen de muur komen geven veel overlast. De Afdeling deed op 6 april 2023 een uitspraak over het meten van...

nieuwsbrief

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Dwangsom of bestuursdwang?

Wanneer een bestuursorgaan handhavend optreedt kan het kiezen voor een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Een uitspraak van de Afdeling van 29 maart 2023 geeft inzicht in de overwegingen die daarbij een rol kunnen en mogen spelen.

nieuwsbrief

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Jaarverslag 2022 van de Raad van State: de overheid onder druk

Eind april 2023 publiceerde de Raad van State het jaarverslag over 2022. De belangrijkste conclusie uit dit verslag is dat de overheid onder druk staat als gevolg van (inter)nationale complexe maatschappelijke opgaven. Om maar een paar voorbeelden daarvan te noemen: de oorlog in Oekraïne, de...

nieuwsbrief

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Nieuwe regels geheimhouding decentrale overheden per 1 april 2023

Per 1 januari 2023 is de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur in werking getreden. De bepalingen over geheimhouding voor decentrale overheden zijn op 1 april jl. van kracht geworden. Hierdoor hadden decentrale overheden meer tijd om hun werkprocessen aan te passen.

Toga's

Nieuwsbericht

17/5/2023

Welkom Bird Kortland en Ruben Bunt

Ons team is deze maand versterkt met Bird Kortland en Ruben Bunt. Bird heeft na haar studies bij verschillende kantoren als advocaat gewerkt, waar zij zich toelegde op de gereguleerde markten zoals telecommunicatie, energie en post. Later verdiepte zij zich in het milieurecht, handhavingsrecht en...

Algemeen2

Tip van de Week

17/5/2023

Ga na of het bestuur rechtsgeldig is benoemd

Een statutair bestuurder kan te allen tijde kan worden ontslagen door het orgaan dat bevoegd is tot benoeming. Deze bestuurder heeft daarmee minder ontslagbescherming dan een ‘reguliere werknemer’. Wanneer het op enig moment aankomt op ontslag, is dan ook van cruciaal belang of de bestuurder...