Algemeen2

Tip van de Week

28/2/2024

Voorkom ongewenste gevolgen van een finaal kwijtingsbeding

In een beëindigingsovereenkomst tussen u en uw werknemer wordt vaak een finaal kwijtingsbeding opgenomen. Dit beding betekent dat u na beëindiging van het dienstverband niets meer van elkaar te vorderen hebt, behalve wat in de beëindigingsovereenkomst is afgesproken. Zorg er dus voor dat u alle...

blog Emma

Tip van de Week

21/2/2024

Tips voor het opstellen van een overeenkomst van opdracht

Het opstellen van een overeenkomst van opdracht is een belangrijk juridisch document waarin de rechten en plichten van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer worden vastgelegd. Enkele algemene tips die u in dit kader in gedachten kunt houden: Vermeld de namen, adressen en contactgegevens van de...

Arbeidsrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Ontslag wegens integriteitsrisico

Sinds 1 januari 2020 valt het personeel van de grootste overheidssectoren (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) niet langer onder het bestuursrecht, maar het arbeidsrecht, en komen arbeidsgeschillen bij de kantonrechter terecht. Deze kantonrechter blijkt nog steeds met enige regelmaat te...

civiel

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Thermisch gereinigde grond

De gevolgen van het gebruik van thermisch gereinigde grond in combinatie met de wettelijke regeling van artikel 7:17 BW.

civiel

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Rekening en verantwoording van de ontwikkelaar

In onderhavige zaak is de kern van het geschil tussen partijen te herleiden tot de vraag of eiseres in het kader van de met de gemeente gesloten exploitatieovereenkomst verplicht was om ook inzage te geven in de cijfers van een uitvoerend aannemer, terwijl eiseres werkt volgens het model van...

veiligheid

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Yin Yang: toetsingskader en tijdsverloop in balans

De burgemeester van Roermond besloot in 2017 terecht tot de sluiting van saunaclub Yin Yang op grond van artikel 13b van de Opiumwet, zo oordeelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling)’ in 2019. Het besluit met de daaropvolgende mededeling van de burgemeester...

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Wet Bibob: samenhang en evenredigheid

De weigering van een omgevingsvergunning om een woonwagen te verplaatsen werd door het college van B&W van Helmond geweigerd op grond van de Wet Bibob. Van de vier strafbare feiten die aan die weigering ten grondslag werden gelegd, heeft de rechtbank Oost-Brabant er met toepassing van het zogenoemde...

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

De zoekslag naar Woo-documenten

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 31 januari 2024 een uitspraak gedaan over een besluit tot afwijzing van openbaarmaking van verzochte documenten op grond van de (toen nog geldende) Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). In de uitspraak maakt...

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Bewijslastverdeling bevoegd gezag en overtreder

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 24 januari 2024 een uitspraak gedaan over de bewijslastverdeling tussen het bevoegd gezag en de overtreder.

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Omgevingsvergunning van rechtswege kan ook in 2024 nog in werking treden

Op 14 december 2023 werd de rechtbank Midden-Nederland om een voorlopige voorziening gevraagd. Verzoekster had reeds in september 2023 een aanvraag ingediend om een omgevingsvergunning die -volgens haar- met de reguliere voorbereidingsprocedure kon worden voorbereid. Het college van burgemeester en...

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Woningeigenaar minder snel overtreder

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 24 januari 2024 maar liefst zes uitspraken gedaan in zaken waarin woningeigenaren een bestuurlijke boete opgelegd hadden gekregen op grond van de Huisvestingswet.

bestuursrecht

Nieuwsbrief voor overheden

19/2/2024

Belanghebbendheid van een bewonersvereniging

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 31 januari 2024 een uitspraak gedaan over de belanghebbendheid van een recent opgerichte bewonersvereniging. Van belang hierbij was volgens de Afdeling dat de bewonersvereniging nog geen feitelijke werkzaamheden had...