Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Ruimere toegang tot de bestuursrechter bij omgevingsrechtelijke besluiten

Een belanghebbende hoeft niet meer zienswijzen te hebben ingediend tegen het ontwerp van een omgevingsrechtelijk besluit om beroep te kunnen instellen tegen het definitieve besluit. De stichting Varkens in Nood stelde beroep in bij de rechtbank Limburg tegen een besluit tot het verlenen van een...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Bestemmingsplan laat woningsplitsing toe

Waar een bestemmingsplan geen beperkingen stelt aan het aantal woningen per perceel en ook anderszins geen gebruiksverbod kent ten aanzien van het splitsen van woningen, moet ervan worden uitgegaan dat het is toegestaan om van een uitbreiding van de woning een zelfstandige woning te maken. Het...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Intrekking milieuvergunningen wegens niet invullen Bibob-vragenformulier

De wetgever kwalificeert uitdrukkelijk het enkel niet invullen van een Bibob-vragenformulier als een “ernstig gevaar”, waaraan bij wijze van sanctie intrekking van de vergunning kan worden verbonden. Inleiding Eiser exploiteert een tweetal milieu-inrichtingen (varkensbedrijven). Voor deze...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Verbeurte dwangsommen en bewijs van derden

Niet uitgesloten is dat beelden die door derden zijn gemaakt een rol kunnen spelen bij de beoordeling of een dwangsom is verbeurd. Mag bewijs dat door derden is aangeleverd worden gebruikt bij de vaststelling dat een last niet is uitgevoerd en dus dwangsommen zijn verbeurd? Die vraag houdt de...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Melding kwalificeert als handhavingsverzoek

Onder omstandigheden moet een melding via een door de gemeente daartoe ter beschikking gesteld digitaal meldingsformulier worden gekwalificeerd als een handhavingsverzoek. Een man uit Rotterdam heeft op 3 juli 2018 via de website van de gemeente gemeld dat er op het platte dak achter zijn pand een...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Het Zwarte Fietsenplan is geen toeristenfuik

In een deel van het centrum van Amsterdam is toeristische dienstverlening op grond van het bestemmingsplan niet toegestaan. Eerder was het voorlopig oordeel van de voorzitter van de Afdeling dat fietsenwinkel ‘Het Zwarte Fietsenplan’, hoewel ook actief in fietsverhuur aan toeristen, geen...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Voornemen en/of waarschuwing?

Volgens de Afdeling is een voornemen tot oplegging van een herstelsanctie, zoals bedoeld in de Landelijke Handhavingsstrategie, een bestuurlijke waarschuwing. Volgens mij is dat niet juist. De Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) is een document dat is opgesteld op initiatief van het...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Lastenfuik in beroep

Als in een last onder dwangsom meerdere afzonderlijke lasten worden opgelegd die onafhankelijk van elkaar kunnen worden uitgevoerd, dan staat artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb) eraan in de weg dat in beroep wordt opgekomen tegen lasten waar in bezwaar geen gronden zijn gericht...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Indiceren van jeugdhulp in resultaat mag

Het gaat in deze zaak om een jeugdige die zindelijkheidstraining krijgt. Op een gegeven moment besluit de gemeente de financieringsvorm te wijzigen van een persoonsgebonden budget (pgb) naar zorg in natura (ZIN). Hierbij heeft de gemeente geen uren vermeld, maar een resultaat. Oordeel rechtbank De...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Mededinging en transparantie?

Onrechtmatige overheidsdaad. Is de (voorgenomen) verkoop van een perceel grond door de gemeente in strijd met de in de bestuursrechtspraak ontwikkelde ‘mededingingsnorm’ en ‘transparantienorm’ bij toekenning door de overheid van schaarse publieke rechten in gevallen waar de vraag het aanbod...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Vertrouwen zonder nadeel

Vordering dat gemeente meewerkt aan de verkoop van een strook grond. Vertrouwensbeginsel. Toezegging? De gemeente Almelo verkoopt een strook grond met een oppervlakte van 26 centiare. In de akte van levering staat dat het verschil tussen de in de verkoopovereenkomst aangegeven oppervlakte en de...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Led-verlichting

Art. 81 lid 1 Wet op de rechterlijke organisatie (RO). Overheidsprivaatrecht. Besluitaansprakelijkheid. Conditio sine qua non-verband (csqn-verband) tussen besluit en de gestelde schade? Op een pand in de gemeente Tilburg wordt led-verlichting geplaatst. Daartegen wordt spoedeisend gehandhaafd. Ten...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Kadastrale aanwijs

Na de levering van een perceel heeft de aanwijs en de uitmeting van de kadastrale erfgrenzen plaatsgevonden. Daarbij is een groter perceel (185 m2 meer) door partijen aangewezen en gemeten door het kadaster dan de koopakte en de akte van levering vermelden. Partijen verschillen van mening wie de...

Nieuwsbrief voor overheden

6/5/2021

Inspanningsverplichting = lege huls?

Overheidsprivaatrecht. Exploitatieovereenkomst met inspanningsverplichting voor gemeente om voortvarend te handelen met betrekking tot aanvragen bouwvergunningen. Aansprakelijkheid voor te laat beslissen? Uitleg. Pas contractuele aansprakelijkheid in het geval dat op grond van onrechtmatige daad...