Algemeen2

Tip van de Week

17/5/2023

Ga na of het bestuur rechtsgeldig is benoemd

Een statutair bestuurder kan te allen tijde kan worden ontslagen door het orgaan dat bevoegd is tot benoeming. Deze bestuurder heeft daarmee minder ontslagbescherming dan een ‘reguliere werknemer’. Wanneer het op enig moment aankomt op ontslag, is dan ook van cruciaal belang of de bestuurder...

overleg1

Tip van de Week

3/5/2023

Let op de nieuwe verplichtingen van de Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli aanstaande treedt – waarschijnlijk – de Wet goed verhuurderschap in werking. Eén van de meest relevante wijzigingen ziet op de waarborgsom. Deze wordt gemaximeerd op tweemaal de kale huurprijs. Daarnaast worden de mogelijkheden tot verrekening van de waarborgsom aangepast, gelden...

Foto Olga

Blog

1/5/2023

Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van stilzitten

Op 11 april 2023 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (vindplaats: ECLI:NL:GHSHE:2023:1141) geoordeeld dat een bestuurder aansprakelijk is voor de huurachterstand en ook voor betaling van een schadevergoeding voor o.a. makelaarskosten.

Bespreking ktr Rotterdam

Tip van de Week

29/3/2023

Gebruik een standaard formulier voor het jaarlijks melden van nevenactiviteiten

Sinds 1 augustus 2022 mag een werkgever geen verbod op nevenactiviteiten meer opleggen, tenzij sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. Het is aan u, als werkgever, om dat te toetsen. Daarvoor is het essentieel dat uw werknemer bij u meldt welke nevenwerkzaamheden hij of zij verricht...

overleg1

Tip van de Week

22/3/2023

Houd rekening met de Code voor Duurzaamheidsreclame

In reclames voor diensten of producten worden duurzaamheidsaspecten steeds vaker benadrukt. Daarom wordt ook vaker gecontroleerd of die duurzaamheidsclaims wel juist zijn. In september 2022 heeft AvdW reeds getipt over de rol van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hierin. Per 1 februari 2023...

Hanneke, Niki en Emma

Tip van de Week

15/3/2023

Werkgever mag privéactiviteiten op het werk verbieden of beperken

Een goed werkgever moet zijn werknemers de ruimte geven om privéactiviteiten tijdens werktijd te verrichten, mits dit binnen de perken blijft. Denk hierbij aan het tijdens werktijd bekijken van een woning of het doen van online bestellingen. Als de werkgever een strikte(re) scheiding tussen privé en...

Esther Poppe

Nieuwsbericht

9/3/2023

Ontvangst stageverklaring

Eergisteren heeft onze kantoorgenoot Esther Poppe, in het bijzijn van haar familie en haar (voormalig) patroon Danielle Quist-van Zanten, haar stageverklaring in ontvangst genomen. Een feestelijk moment dat het eindpunt markeert van de beroepsopleiding. Esther staat nu onvoorwaardelijk als advocaat...

Arbeidsrecht

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Reikwijdte opzegverbod lidmaatschap OR

In artikel 7:670 lid 4 sub 1 BW is een opzegverbod opgenomen voor een werknemer die lid is van de ondernemingsraad. Deze bepaling geldt ook bij een OR van een overheidswerkgever. Uit artikel 7:671b lid 2 BW volgt dat de kantonrechter het verzoek van een werkgever om de arbeidsovereenkomst met een...

monument

Nieuwsbrief voor overheden

9/3/2023

Instandhoudingsplicht rijksmonumenten

De Erfgoedwet, die in werking trad op 1 juli 2016, voerde een wettelijke ‘instandhoudingsplicht’ in voor eigenaren van een rijksmonument. De rechtbank Den Haag heeft duidelijk gemaakt dat naleving van deze verplichting door gemeenten afgedwongen kan worden met behulp van bestuurlijke handhaving.