Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Nietige Zeeuws-Vlaamse grondtransactie

Een Belgische overheid, OCMW Gent, is eigenaar van 450 ha. landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen. Deze overheid verkoopt deze gronden aan een vermogende Belg, de topman van Katoen Natie, die deze gronden koopt via zijn Luxemburgse vennootschap.

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Intrekking verleende natuurvergunning

Volgens de Afdeling is de intrekking van de natuurvergunning onrechtmatig, maar laat de rechtsgevolgen van het besluit in stand. Het voorkomen van een toename in een reeds overbelaste situatie is namelijk een zwaarwegend maatschappelijk belang.

Tip van de Week 2

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Huurprijzenbeding ‘gewoon’ geldig

Bevoegdhedenovereenkomst. Huurprijzenbeding. Geen strijd met openbare orde (3.1 en 6.24 Wro; 2.12 Wabo) Hoogte exploitatiebijdrage (6:203 BW).

Tip van de Week 2

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Het Didam-arrest in relatie tot bestaande overeenkomsten

Op 20 oktober 2022 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland een uitspraak gedaan die (hopelijk) voor de praktijk meer duidelijkheid biedt over de interpretatie van het Didam-arrest in relatie tot bestaande overeenkomsten.

Tip van de Week 2

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Een burgerinitiatief: enige serieuze gegadigde onder het Didam-arrest?

Recentelijk is de ‘Handreiking implementatie van het arrest Didam’ gepubliceerd. In de Handreiking is onder meer aangenomen dat burgerinitiatieven onder bepaalde voorwaarden een objectief, toetsbaar en redelijk criterium kunnen zijn voor een overheid om bij de verkoop van onroerend goed geen...

Tip van de Week 2

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Beroep van gedaagde op uitzondering van het Didam-arrest faalt

Kort geding. Gedaagde is overheidslichaam. Mag gedaagde onroerend goed verkopen aan derde zonder openbare selectieprocedure? Toepassing Didam-arrest. Antwoord: Nee. Beroep van gedaagde op uitzondering van dat arrest faalt. Selectieprocedure is vereist.

tip van de week 12

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Nieuw juridisch instrument: online gebiedsverbod

Verstoringen van de openbare orde beginnen steeds vaker online. Voorbeelden hiervan zijn de avondklokrellen en de boerenprotesten. Dit is een probleem voor veel gemeenten en de politie. De meeste wetgeving geldt namelijk niet in de online wereld. De Gemeente Almelo heeft als eerste gemeente een...

tip van de week 12

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Overmatige hinder door gebruik van een houtkachel?

Op 2 november 2022 deed de Afdeling twee uitspraken over overmatige hinder van het gebruik van houtkachels. De Afdeling oordeelde twee keer dat het college onvoldoende onderzoek had gedaan om het besluit te nemen om niet handhavend op te treden tegen de overlast van het gebruik van de houtkachels.

tip van de week 12

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Handhaven van recreatief gebruik van lachgas

Gemeenten proberen actief het recreatief gebruik van lachgas te handhaven. Sommige gemeenten hebben een lachgasverbod in hun APV staan. Andere gemeenten maken gebruik van de Wet Milieubeheer om het recreatief gebruik van lachgas te handhaven. Een voorbeeld hiervan is het college van burgermeester en...

tip van de week 12

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Dwangsom voor ongeadresseerd reclamedrukwerk

Aan het bedrijf Uber Eats is een last onder dwangsom opgelegd voor het verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk. Na meldingen van bewoners dat flyers van Uber Eats waren bezorgd op hun adressen heeft de gemeente gehandhaafd wegens strijd met de Afvalstoffenverordening van de gemeente Rotterdam...

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Ongeoorloofde activiteiten tijdens werktijd

Sinds de ‘normalisering’ van de ambtelijke rechtspositie per 1 januari 2020 vallen veel grote overheidssectoren zoals Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen onder de regels van het arbeidsrecht. Procedures die zijn gestart vóór 1 januari 2020 alsmede zaken die spelen in de van de...

Tip van de Week 6

Tip van de Week

14/12/2022

Let op de beperking van de vernietigingsbevoegdheid algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van uw onderneming moeten voorafgaand aan het sluiten van een contract worden verstrekt aan de klant. U stuurt deze bijvoorbeeld mee bij de offerte. Gebeurt dit niet of te laat, kan de klant de voorwaarden vernietigen. Een klant kan de voorwaarden niet vernietigen als hij...

Tip van de Week 6

Tip van de Week

7/12/2022

Geen re-integratie? Geen verval vakantiedagen!

Het uitgangspunt is dat wettelijke vakantiedagen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd, vervallen. Maar wat als een werknemer ziek is en een positief vakantiesaldo heeft? In dat geval geldt de vervaltermijn niet als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om de...

winkel

Blog

2/12/2022

UBO- register

In het UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten staat wie de eigenaar is van een organisatie, of wie zeggenschap of een belang heeft. Het UBO-register en de verplichting om te registeren is gebaseerd op de Europese vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn. Het register helpt om...

monument

Blog

2/12/2022

Som ineens

Als een echtgenoot geen of niet voldoende inkomen heeft om in eigen levensonderhoud te voorzien en in redelijkheid niet kan verwerven, dan kan de andere echtgenoot verplicht zijn partneralimentatie te betalen. De wet spreekt van een ‘ uitkering’ in levensonderhoud. Dat kan zijn een maandelijkse...